Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en verkoop tussen metYvonne en een cliënt waarop metYvonne deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
metYvonne zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van de Code van de voetverzorgingsbranche en ProVoet uitvoeren.
metYvonne zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan metYvonne melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt of niet komt opdagen, zal metYvonne het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. metYvonne heeft het recht afspraken zonder opgaaf van redenen te annuleren.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag metYvonne de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijkruimte aankomen zal metYvonne de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Er wordt pas een nieuwe afspraak ingepland als betreffende rekening is betaald.

Rondom vakantie en feestdagen en bij veelvuldig annuleren mag metYvonne een vooruitbetaling op de behandeling vragen, die men kwijt is bij niet tijdig annuleren.

4. Betaling
metYvonne vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
metYvonne mag prijzen tussentijds wijzigen. Indien er een behandelafspraak is gemaakt (tot 8 weken vooruit), zal de prijs van moment van afspraak worden gehanteerd.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via de pin of contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
metYvonne behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf mei 2018 opgevolgd door de Algemene Verordering Gegevensbescherming.
metYvonne zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. De cliënt voorziet metYvonne van alle gegevens, waarvan metYvonne aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Uitsluitend met instemming van de cliënt kan metYvonne behandelgegevens ter beschikking stellen aan derden zoals huisarts, podotherapeut en collega pedicures.

6. Geheimhouding
metYvonne is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak metYvonne verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
metYvonne is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat metYvonne is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Bij ziekte is behandeling alleen mogelijk na overleg met de specialist/ behandelende arts.
metYvonne is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal
metYvonne heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. metYvonne meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan metYvonne.
metYvonne moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal metYvonne de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Geld retour is niet mogelijk.

10. Garantie
10.1 Likdoorns
metYvonne geeft de cliënt garantie van 3 dagen op de verrichte likdoorn behandeling, tenzij voorafgaand aan de behandeling door de cliënt gebruik is gemaakt van likdoornpleister of iets soortgelijks. De afspraak t.b.v. de garantieafhandeling vindt plaats binnen 1 week na de melding.
10.2 Producten
metYvonne geeft de cliënt garantie van twee weken (14 dagen) op de producten.
Deze garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten dan de door metYvonne geadviseerde heeft gebruikt.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

11. Behoorlijk gedrag
In verband met hygiëne dient de cliënt (uitgezonderd minderjarigen) alleen te komen.
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft metYvonne het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Bij metYvonne worden géén erotische of sensuele massages gegeven. Dergelijke verzoeken worden derhalve niet op prijs gesteld. Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen metYvonne en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.